O nama
1
Super Kartica d.o.o. Sarajevo je osnivač programa lojalnosti PikaKartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavalac lične PikaKartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrirane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa PikaKartica. Korisnik PikaKartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Pika Kartica program (u daijem tekstu: Pristupnica).
2
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu informisanja korisnika o različitim akcijama i pogodnostima PikaKartice i partnera u programu i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju navedene informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmjenjuju sa dugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
3
Osnovna PikaKartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrirani korisnik, a čiji se vlastoručni potpis nalazi na poleđini Kartice. Plava bonitetna PikaKartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja i služi iskijučivo za sakupljanje bodova u programu lojalnosti.
4
Nakon registracije odnosno popunjavanja Pristupnice i potpisivanja saglasnosti za obradu i prenos podataka na bilo kojem prodajnom mjestu partnera, korisnik dobiva privremenu karticu. Privremena kartica može biti korištena do dostave lične PikaKartice koja će nakon izrade biti poslana korisniku na kućnu adresu navedenu u Pristupnici.
5
Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrijednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorištavanja, detaljnije su opisani na službenoj internet stranici www.pikakartica.ba.
6
Svaki korisnik može uz svoju osnovnu karticu vezati i dodatne kartice u vidu privjesaka, a sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun.
7
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod svih partnera u skladu sa obavještenjima koja će pravovremena biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu, korisnik PikaKartice obavezan je da pokaže Karticu osoblju Partnera kod kojeg se obavlja transakcija.
8
Obračunski periodi traju 3 mjeseca, a počinju 01. februara, 01. maja, 01. augusta i 01. novembra svake godine. Svi korisnici koji u jednom obračunskom periodu pređu definirani prag sakupljanjem bodova kod partnera programa, ostvaruju pravo na iskorištavanje bodova prilikom plaćanja u poslovnicama partnera programa. Po isteku obračunskog perioda, svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju.
9
Novčani iznos (povrat novca) se ne može zamijeniti za gotovinu i može se (is)koristiti isključivo do isteka obračunskog perioda iskorištenja bodova, koje slijedi nakon obračunskog perioda sakupljanja bodova. Novčani iznos se može (is)koristiti u cjelini ili tokom više kupovina. Novčani iznos se može iskoristiti isključivo sa glavne PikaKartice korisnika.
10
Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 mjeseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo učlaniti u PikaKartica program lojalnosti bez ikakvih ograničenja, ponovnom registracijom.
11
Pravo na povrat novca na kartici, korisnik može ostvariti sakupljanjem bodova na PikaKartici kod partnera: Mercator, Asa banka Naša i snažna i Hifa Petrol.
12
Za sakupljene bodove, Super Kartica d.o.o. će izdati novčani iznos na kartici koji se može iskoristiti za ostvarenje popusta prilikom kupovine kod partnera: Mercator i Hifa Petrol.
13
Novčani iznos na kartici se istovremeno aktivira svim korisnicima koji su na isti ostvarili pravo u prethodnom obračunskom periodu. Ukoliko nekome od korisnika kartice ne bude aktivan novčani iznos na kartici, a prešli su bodovni prag, potrebno je pozvati besplatni INFO telefon ili poslati e-mail upit kako bi se ustanovio razlog zašto novčani iznos na kartici nije aktiviran. Jedan od mogućih razloga je nepotpuna registracija korisnika.
14
Partneri programa zadržavaju pravo nagrađivanja korisnika umanjenjem cijene pojedinih artikala u periodu trajanja aktivacije PikaCijena. Cijena sa popustom artikala u sklopu aktivacije PikaCijena će biti jasno istaknuta na polici, a korisnik ostvaruje pravo na cijenu sa popustom na te artikle uz korištenje PikaKarice prilikom plaćanja na blagajni.
15
Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmjeni podatke koje je prethodno dostavio društvu Super Kartica d.o.o. Korisnik također ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni lNFO telefon 080 02 22 28 otkaže korištenje svoje Kartice, uz povrat Kartice izdavaocu. Važenje PikaKartice prestaje od trenutka kada izdavaoc primi obavještenje o otkazu i vraćenu Karticu.
16
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet donosioca PikaKartice.
17
Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz programa lojalnosti PikaKartica bilo kojeg korisnika. Super Kartica d.o.o.je dužna da Korisnika obavijesti o iskijučenju, ali nema obavezu da obrazloži svoju odluku Korisniku.
18
O svakoj izmjeni navedenih pravila programa, kao i promjeni osnivača i partnera programa, Super Kartica d.o.o. će Korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na službenoj internet stranici www.pikakartica.ba.
19
U slučaju gubitka ili krađe Kartice, korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi na besplatan lNFO telefon 080 02 22 28, nakon čega će biti obavješten o preuzimanju nove PikaKartice. Super Kartica d.o.o. će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
20
Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje PikaKartice i bonova za kupovinu, bit će sankcionirano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata sva navedena pravila bezuslovno.

Trebate li dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 02 22 28

Prijavite se u svoj korisnički račun ili postanite član

Imam karticu Želim karticu