O nama
1
Super Kartica d.o.o. je osnivač programa lojalnosti Pika Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične PikaKartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promjeni ili u potpunosti ukine elemente programa PikaKartice. Korisnik Pika Kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za PikaKartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
2
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu na adresu navedenu u Pristupnici i za informiranje korisnika o različitim akcijama i pogodnostima PikaKartice i partnera u programu i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju navedene informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmijenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
3
Osnovna PikaKartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik, a čiji je potpis na poleđini Kartice. Bodove sa PikaKartice, sakupljene po osnovu prelaska praga kod bar jednog partnera programa koji učestvuje u sistemu sakupljanja bodova, korisnici mogu iskoristiti za umanjenje računa na prodajnim mjestima određenih partnera programa, a u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa.
4
Nakon registracije, odnosno popunjavanja Pristupnice, prihvatanja pravila programa i prenos podataka, počinje proces izrade lične PikaKartice. Optimalan period za izradu Kartice je tri sedmice. Ukoliko Kartica u tom periodu nije dostavljena na adresu koju je korisnik naveo pri učlanjenju, Korisnik se može obratiti besplatnom Call centru za provjeru statusa izrade Kartice.
5
Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda, ukoliko je ostvaren prag za nagrađivanje po osnovu aktuelnih pravila i mehanizma programa, sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti sa Kartice u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa. Ukoliko je više kartica korisnika povezano za sakupljanje bodova, sakupljene bodove sa kartice može da iskoristi korisnik sa statusom glavnog i dodatnog korisnika.
6
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod određenih partnera u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik PikaKartice obavezan je da pokaže Karticu zaposlenima partnera kod kojih se obavlja transakcija.
7
Obračunski periodi traju 3 mjeseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju - ukoliko korisnik u okviru jednog obračunskog perioda ne sakupi dovoljan broj bodova za prelazak praga kod partnera, sakupljeni bodovi se ne prenose u sljedeći obračunski period.
8
Sakupljeni bodovi na koje je korisnik ostvario pravo ne mogu biti zamjenjeni za novac. Bodovi se mogu iskoristiti do kraja obračunskog perioda, a nakon obračunskog perioda u kom su sakupljeni. Sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti za plaćanje jednog ili više računa do potpunog iskorištenja cjelokupnog iznosa bodova sa Kartice.
9
Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 mjeseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Super Kartice bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
10
Korisnik sakuplja bodove provlačenjem PikaKartice prilikom kupovine u Mercator prodavnicama, INA i Energopetrol benzinskim stanicama. Pravo na korištenje bodova za kupovinu u Mercator prodavnicama korisnik ne može iskoristiti za kupovinu duhanskih proizvoda i štampe, dopune za mobitele.
11
U skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa, u jednom obračunskom periodu svi registrovani korisnici kartice mogu samostalno ili zajednički - povezane u porodicu, sakupljati bodove. Nakon prelaska definisanog praga bar kod jednog od partnera programa sakupljeni bodovi mogu se koristiti direktno sa kartice koja je označena statusom glavne počevši od 10-og u prvom mjesecu sljedećeg kvartala, osim ukoliko iz razloga tehničke prirode taj rok ne bude produžen o čemu će Super Kartica blagovremeno obavjestiti sve korisnike koji su dostavili kontakt podatak i saglasnost za obavještavanje. Ukoliko se sakupljeni bodovi na Kartici ne potroše do kraja obračunskog perioda, preostali iznos bodova se poništava i ne prenosi se u naredni obračunski period.
12
Korisnik ima pravo da u svako doba izmjeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 080 02 22 28 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje članstva prestaje u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.
13
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet donosioca Pika Kartice.
14
Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz programa Super Kartice bilo kog korisnika. Super Kartica d.o.o nije obavezna da obrazloži svoju odluku o isključenju korisnika.
15
O svakoj izmjeni ovih pravila programa, kao i promjeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnika obavjestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na službenoj internet stranici www.pikakartica.ba.
16
U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi Super Kartici d.o.o. Sarajevo na besplatan Info 080 02 22 28. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prenjeti do tada eventualno ostvareni bodovi.
17
Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje PikaKartice i sakupljenih bodova biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata sva navedena pravila bezuslovno.

Trebate li dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 02 22 28

Prijavite se u svoj korisnički račun ili postanite član

Imam karticu Želim karticu